બંસરી કોમ્પ્યુટર માતર અને ખેડા જિલ્લામાં ઓનલાઇન ફોર્મો, જોબવર્ક, લેમિનેશન, કલર પ્રિન્ટ, સીસીટીવી કેમેરા, અને મની ટ્રાન્સફર સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે, તૉ આજે જ મુલાકાત લો.

...

Jio Air Fiber Now Available in Matar Taluka – Reserve Your Connection Today!

• માતર-ત્રાજ-લીંબાસી

• પુનાજ-વસ્તાણા-સેખુપુર-સિંજીવાડા

• ભલાડા-નાંદોલી-વાલોત્રિ

• ઉંઢેલા-ગરમાળા-વણસર-સોખડા

• નાયકા-રઢુ-કલોલિ-વાસણા બુઝર્ગ

...

TK Network Delivers Unrivaled Internet Quality in Kheda District

TK Network and Charotar Internet Service are a leading internet solutions provider in kheda District, catering to diverse communication needs in Banks, Schools, Goverment Offices and Hospitals. Renowned for its extensive network infrastructure, TK Network specializes in delivering seamless connectivity solutions. Leveraging cutting-edge technologies, including Fiber Optic and Ethernet-based networks, TK Network ensures high-speed and reliable connections.

• માતર-લીંબાસી

...

servicesServices

We are a leading Internet Service Provider (ISP) in Gujarat, India. We provide high speed Internet services to home and business users across Gujarat. We are one of the largest independent ISPs in Gujarat.

logo
 • Online Applications
 • (Passport, Pan Card, Aadhar card)
 • Computer Job Work
 • Money Transfer
 • Color Print & Lamination
 • Color Photo Print
logo
 • Static and Dynamic IP addresses
 • Sharing broadband multiple PCs
 • Network monitoring
 • Network Security
 • Performance
 • 24x7 Customer Support
logo
 • Internet & TV
 • Free Installation
 • Internet with no limits
 • Unlimited data
 • Connect Multiple Users At Once
 • 12+ OTT Access

servicesIndustries

services

Education

Elevate learning experiences with our top-notch internet services tailored for educational institutes. We empower institutions with high-speed, reliable connectivity, fostering a digital environment conducive to enhanced education. Connect with us to transform the way your students and staff experience the online realm.

services

Home

Transform your home into a hub of connectivity with our reliable and high-speed internet services. Enjoy seamless streaming, gaming, and work-from-home experiences with our cutting-edge technology. Elevate your digital lifestyle with us – where home connectivity meets unparalleled performance.

services

Office

Empower productivity in government and private offices with our robust internet services. We deliver high-speed connectivity, ensuring seamless communication and efficient workflow. Experience reliability and speed tailored to elevate your office connectivity needs.

services

Hospital

Elevate healthcare connectivity in government and private hospitals with our dedicated internet services. Ensure seamless communication, quick access to medical records, and improved patient care through our reliable high-speed solutions. Trust us to enhance the digital backbone of healthcare institutions for a better and more efficient patient experience.

servicesTrusted by the world’s best
about
about
...
...
...

servicesAbout Us

Bansari Computer & tk Network is a leading Internet Service

Bansari Computer excels as your one-stop destination for seamless online applications, including PAN card, Aadhar card, and passport services. Elevate your experience with our exceptional color printing services and secure money transfers through Ria, MoneyGram, Western Union, and Transfast.

TK Network is a leading private internet solutions provider in Kheda District, catering to diverse communication needs in the digital landscape. Renowned for its extensive network infrastructure, TK Network specializes in delivering seamless connectivity solutions. Leveraging cutting-edge technologies, including Fiber Optic and Ethernet-based networks, TK Network ensures high-speed and reliable connections.

Bansari Computer is dedicated to staying at the forefront of technological innovation. By continually evolving its product offerings and services, the company ensures that its customers experience the best in computing, setting the stage for a seamless and enriched digital lifestyle.

  servicesRequest a call back

  Write to us with your query and we shall get back

  We are here to help! We value your feedback and are eager to assist you.

  OFFICE TIME (MON-SAT 8:30 AM To 8:30 PM)
  +91 84018 64980
  Write Email
  chirag@bansaricomputer.in ispsupport@bansaricomputer.in
  Visit Us Anytime
  Near Gayatri Hospital, Matar, Dist:- Kheda 387530
  © Copyright 2024 | Bansari Computer & TK Network
  whatsapp